વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

ધોરણ-10 ગણિત-નવા અભ્યાસક્રમના 

તમામ પાઠના સુત્રો

ઉપરાંત તમામ ધોરણ 9 થી 12 ના પ્રથમ અને દ્વિતીયતેમજ પ્રીલીમીનરીપરીક્ષા ના પેપરો આજ PDF માં મળી રહેશે

click to download

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top