વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

ધોરણ-10 ગણિત-નવા અભ્યાસક્રમના 

તમામ પાઠના સુત્રો

ઉપરાંત તમામ ધોરણ 9 થી 12 ના પ્રથમ અને દ્વિતીયતેમજ પ્રીલીમીનરીપરીક્ષા ના પેપરો આજ PDF માં મળી રહેશે

click to download

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top