વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

kabhi pass kabhi fail full movie
FILM-કભી પાસ કભી ફેઇલ-બાળકોઅને શિક્ષકો માટે પ્રેરણા 
કભી કભી ફેઇલ
ગણિત એકજ વિષયમાં બાહોશ બાળક 
 બાકી ના વિષય માં ફેઇલ થાય છે 
અને એ બાળક તમારા બાળક માટે 
પ્રેરણા રૂપ બની રહે એવું ફિલ્મ જરૂર પરિવાર સાથે જોવ

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top