વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...


BHAGO BHUT

ભાગો ભૂત
આ ફિલ્મ એક બાહોશ બાળકની 
અને સમાજ જેને સમજી નથી શક્યો 
એવા પ્રમાણિક પ્રોફેસર ની છે
શિક્ષકો -પ્રોફેસરો અને સમાજ તેમજ ખાસ બાળકો માટેની 
સુંદર ફિલ્મ પરિવાર સાથે જોવા લાયક ફિલ્મ છે


RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top