વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

STD-7 MATHS CH-1 QUIZ-1

QUIZ રમનાર દરેક નું પરિણામ હું જોઈ શકું 
માટે પોતાનું નામ લખી ને નિરાતે ભરવી 
ફ્રી સમય માં નીચે ની બીજી રમત પણ રમજો મજા આવશે 
રમતા રમત ગણિત 
GAME-2
STD-7 MATHS CH-1 QUIZ-2 જોડકા જોડો નિયમો
--------------------------------------------

 

મજાની રમત ખાસ રમજો  GAME-4

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top