વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

CLICK કરો અંને ડાઉનલોડ કરો YOUTUBE વીડ્યો
અહીં ગુજરાતીમાં અને અંગ્રેજી માં વીડ્યો મુકવા માં આવ્યા છે જે બાળકો ના અભ્યાસક્રમ ઉપયોગી થાશે જે શિક્ષક મિત્રોને પણ ઉપયોગી થાશે
અહીં વધારે SCIENCE ના વીડ્યો મૂકવામાં આવશે
જોતારેજો મુલાકાત લેતા રેજો 


ચેતાનાતંત્ર ( NERVE SYSTEM )


ધોરણ – 10 
CH=2
MATHS STD-10 CLICK THIS LINK AND DOWNLAOD FREE
1-STD-10 MATHS CH-2 BAHUPADI VIDEO PART-1
2-STD-10 MATHS CH-2 BAHUPADI VIDEO PART-2
3-STD-10 MATHS CH-2 BAHUPADI VIDEO PART-3
4-STD-10 MATHS CH-2 BAHUPADI VIDEO PART-4

CH=15
STD-10 MATHS VIDEO CH-15 CLICK ME
STD-10 MATHS CH-15 PART-4 AAKDASHASTRA ( આકડાશાસ્ત્ર )
STD-10 MATHS CH-15 PART-3 AAKDASHASTRA ( આકડાશાસ્ત્ર )
STD-10 MATHS CH-15 PART-2 AAKDASHASTRA ( આકડાશાસ્ત્ર )
STD-10 MATHS CH-15 PART-1 AAKDASHASTRA ( આકડાશાસ્ત્ર )
STD-10 MATHS VIDEO CH-15
STD-10 SCENCEI MATSH VIDEO
STD-10 MATHS VIDEO CH-15(આકડાશાસ્ત્ર)પાર્ટ-1 CLICK ME


TEACHER MAHIMA VIDEO =10 

1-TEACHER MAHIMA PART 1A
2-TEACHER MAHIMA PART 2
3-TEACHER MAHIMA PART 3
4-TEACHER MAHIMA PART-4
5-TEACHER MAHIMA PART-5
6-TEACHER MAHIMA PART 6
7-TEACHER MAHIMA PART 7
8-TEACHER MAHIMA PART-8
9-TEACHER MAHIMA PART-9
10-TEACHER MAHIMA PART-10

SHALA PRAVESHTSOV SUTRO VIDEO=3 

1-SHALA PRAVESHTSOV SUTRO VIDEO PART 1
2-SHALA PRAVESHTSOV SUTRO VIDEO PART-2
3-SHALA PRAVESHTSOV SUTRO VIDEO PART-3

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top