સંખ્યાજ્ઞાન
  1. ૧-એકમ૨).
  2. ૧૦-દશક૩).
  3. ૧૦૦-સો૪).
  4. ૧૦૦૦-હજાર ૫).
  5. ૧૦૦૦૦-દસ હજાર-૬).
  6. ૧૦૦૦૦૦-લાખ ૭).
  7. ૧૦૦૦૦૦૦-દસ લાખ ૮).
  8. ૧૦૦૦૦૦૦૦-કરોડ ૯)
READ MORE સંખ્યાજ્ઞાન

 
Top