0
 1. સંખ્યાજ્ઞાન૧)
 2. ૧-એકમ૨).
 3. ૧૦-દશક૩).
 4. ૧૦૦-સો૪).
 5. ૧૦૦૦-હજાર ૫).
 6. ૧૦૦૦૦-દસ હજાર-૬).
 7. ૧૦૦૦૦૦-લાખ ૭).
 8. ૧૦૦૦૦૦૦-દસ લાખ ૮).
 9. ૧૦૦૦૦૦૦૦-કરોડ ૯).
 10. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ કરોડ ૧૦).
 11. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦-અબજ ૧૧).
 12. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ અબજ ૧૨).
 13. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-ખર્વ ૧૩).
 14. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-નિખર્વ ૧૪).
 15. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-મહાપદ્યા૧૫).
 16. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-શંકુ૧૬).
 17. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-જલદી૧૭).
 18. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-અંત૧૮).
 19. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-મધ્ય૧૯).
 20. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-પરાર્ધ૨૦).
 21. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-શંખ૨૧).
 22. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ શંખ૨૨).
 23. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-રતન ૨૩).
 24. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ રતન૨૪).
 25. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-ખંડ૨૫).
 26. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ ખંડ ૨૬).
 27. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-સુઘર ૨૭).
 28. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ સુઘર૨૮).
 29. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-મન૨૯).
 30. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ મન ૩૦).
 31. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-વજી૩૧).
 32. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ વજી ૩૨).
 33. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-રોક૩૩).
 34. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ રોક૩૪).
 35. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-અસંખ્ય૩૫).
 36. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ અસંખ્ય૩૬).
 37. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-નીલ૩૭).
 38. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ નીલ૩૮).
 39. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-પારમ૩૯).
 40. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ પારમ ૪૦).
 41. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દેગા૪૧).
 42. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ દેગા૪૨).
 43. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-ખીર૪૩).
 44. ૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-દસ ખીર

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top