તમારા PC કે લેપટોપમાં Whatsapp ઇન્સ્ટોલ કરો.

·

હા મિત્રો,
તમે PCમાં પણ વોટ્સપનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ માટે નીચે લીંક આપી છે તે પરથી સોફ્વેર ડાઉનલોડ કરી લો. અને તમારા પીસીમાં ઇન્સ્ટોલ કરી દો.
128 MB નો સોફ્ટવેર ક્લિક હિયર

Subscribe to this Blog via Email :