આજનો દિવસ એટલે ગુરુ ને વંદન કરી કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનો દિવસ
 ગુરૂપુર્ણીમાં

આજે મેં એક નાનકડો  પ્રયાસ  કરેલ છે 
ગુરુ વિશે 2MB NI MP3
ક્લીપ રજુ કરું છુ.

DOWNLOAD CLICK HERE

 
Top