1. ની પરિક્ષા ૩૧/૦૩/૨૦૧૩ સુધીમાં પાસ કરવા અંગેનો પરિપત્ર
 2. CCC પરીક્ષા અંતર્ગત 15/06/2012 નો પરિપત્ર
 3. CCC પરીક્ષા અંતર્ગત તા. 02/01/2012 નો પરિપત્ર
 4. ડો.બાબાસાહેબ આમ્બેડકર યુનિ.ના માન્ય કેન્દ્રોની યાદી
 5. ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિ.(GTU) ના માન્ય કેન્દ્રોનીયાદી 
 6. નેત્રહીન અને વિકલાન્ગ કર્મચારીઓ માટે માન્ય કેન્દ્રો બાબતનો પરિપત્ર 
 7. સી.સી.સી પરીક્ષામાંથી 55 વર્ષનાને મુક્તિનો પરિપત્ર-PDF
 8. CCC Exam mathi MUKTI PARIPATRA Dt.22/07/2013
 9. CCC Exam On Duty Circular
 10. CCC TRAINING ON DUTY CIRCULAR
 11. PARIPATRA-3-CLICK ME
 12. PARIPATRA-CCC-CLICK ME 
Top