મિત્રો અહી ધોરણ 10 ( SSC SCIENCE ) 

SSC SCIENCE CH-7

 MCQ KBC QUIZ-7 ( ક્વિઝ-7)

વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ના પાઠ-7 ની

 બનાવીને  મુકેલ છે. જે  અહી આપેલ ક્વિઝમાં 50 
પ્રશ્નો આપેલા છે જેમાંથી આપ 25 પ્રશ્નો રમી શકશો 
દરેક વખતે રમતા નવા પ્રશ્નો રમી શકશો 
 ડાઉનલોડ કરી શકો છો .
આપને ક્વિજ ગમે તો આપ  SHARE પણ કરી શકો,
 આપના બ્લોગ કે વેબસાઇટ પર પણ PASTE પણ
 કરી SHARE શકો 
TOTAL 18 LESSON QUIZ 

FEEDBACK

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top