0

મિત્રો અહી ધોરણ 10 ( SSC SCIENCE ) 

SSC SCIENCE CH-17

 MCQ KBC QUIZ-17 ( ક્વિઝ-17)

વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ના પાઠ-17 ની


 


બનાવીને  મુકેલ છે. જે  અહી આપેલ ક્વિઝમાં 50 
પ્રશ્નો આપેલા છે જેમાંથી આપ 25 પ્રશ્નો રમી શકશો 
દરેક વખતે રમતા નવા પ્રશ્નો રમી શકશો 
 ડાઉનલોડ કરી શકો છો .
આપને ક્વિજ ગમે તો આપ  SHARE પણ કરી શકો,
 આપના બ્લોગ કે વેબસાઇટ પર પણ PASTE પણ
 કરી SHARE શકો 
TOTAL 18 LESSON QUIZ 

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top