62-આપણે આપણી જાતને જ બદલીએ તો ?

એકરાજા કાર્યભારથી થોડી વિશ્રાંતિ મેળવવા માટેયાત્રા પર નિકળ્યા. એમણે નક્કી કર્યુ કે આયાત્રા મારે રાજા તરિકે નહી પણ એક સામાન્યનાગરિક તરિકે કરવી છે જેથી હું પ્રજાની સમસ્યાઓનેપણ સમજી શકુ અને એ સમસ્યાઓના નિવારણ માટે યથા યોગ્ય આયોજન પણ કરી શકુ.રાજા યાત્રા કરીને પરત આવ્યા તો ખુબથાકી ગયા હતા. એના પગ દર્દને લીધેસુજી ગયા હતા

READ MORE આપણે આપણી જાતને જ બદલીએ તો ?

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top