ધોરણ-૯ સેમેસ્ટર -૨ સામાંજીક્વીજ્ઞાન ના 6  પાઠ ક્વીઝ  મુકેલ છે  જોતા રેજો ડાઉનલોડ કરો  અને કોમેન્ટ કરવા નું ભૂલતા નહિ  

STD-9 SEM.-2 SAMAJIK VIGYAN CH-6
ડાઉનલોડ કરો  
CLICK HERE


NICHENI QUIZ DATE 21/23/24/28 DECEMBER ;TIME 10;30 AM  
AND JANUARY 4/11/5 DATE SAME TIME 
MUKVA MA AVSE

STD-9 SEM.-2 SAMAJIK VIGYAN    CH-7
STD-9 SEM.-2 SAMAJIK VIGYAN CH-11
STD-9 SEM.-2 SAMAJIK VIGYAN CH-12
STD-9 SEM.-2 SAMAJIK VIGYAN CH-16 
STD-9 SEM.-2 SAMAJIK VIGYAN CH-17
STD-9 SEM.-2 SAMAJIK VIGYAN CH-18
STD-9 SEM.-2 SAMAJIK VIGYAN CH-19

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top