સ્ટેપ:-૧


- MBSREG લખીને 9223440000 પર SMS કરો
- હવે તમને user id અને mpin લખેલ SMS મળશે

સ્ટેપ:-૨

- હવે તમારા મોબાઇલ પરથી *595# ડાયલ કરો
- welcome to state Bank Mobile Banking લખેલ આવશે
- User id લખો
- ત્યારબાદ 4 નંબર નુ ઓપ્શન Change MPIN પસંદ કરો
- તેમા તમને મળેલ mpin બદલીને નવો mpin લખો
- હવે your mpin changed નો sms મળશે

સ્ટેપ:-૩

- હવે તમારા નજીકના ATM પર જાઓ
- ATM કાર્ડ એન્ટર કરો ત્યારબાદ નીચેના સ્ટેપ અનુસરો
- Mobile Registration પસંદ કરો->Registration->મોબાઇલ નંબર એન્ટર કરો->yes->confirm કરો

હવે તમારા નંબર પર મોબાઇલ બેન્કિગ શરુ થઇ ચુક્યુ છે તમે *595# ડાયલ કરી વાપરી શકો છો

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top