ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત કરેલ જનરલ નોલેજ પુસ્તિકા ડાઉનલોડ કરો.જે આપને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમા ઉપયોગી બનશે.તલાટી ની પરીક્ષામાં ઉપયોગી થાશે

૧.જનરલ નોલેજના ૫૦૦ પ્રશ્નો

૨.જનરલ નોલેજના ૧૫૦૦ પ્રશ્ન

 
Top