0
ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત કરેલ જનરલ નોલેજ પુસ્તિકા ડાઉનલોડ કરો.જે આપને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમા ઉપયોગી બનશે.તલાટી ની પરીક્ષામાં ઉપયોગી થાશે

૧.જનરલ નોલેજના ૫૦૦ પ્રશ્નો

૨.જનરલ નોલેજના ૧૫૦૦ પ્રશ્ન

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top