મિત્રો અહીં ધોરણ -૧૦ ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયનાં 
તમામ પાઠની ક્વીઝ PPT સ્વરૂપે મુકવામાં આવછે 
આપ ને જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો કોમેન્ટ કરજો અમારા કામ કરવાના ઉત્સાહ માં વધારો થશે
તો મુલાકાત લેતારેજો ------------ આભાર સહ બલદેવપરી 
ધોરણ-૧૦ વિજ્ઞાન CH-8
DOWNLOAD CLICK HERE
 
Top